Q Menu

Bagloriaeth Cymru

Canllaw i Ganlyniadau

Mae Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau a Chymwysterau Ategol. Bydd y cymhwyster yn cael ei raddio. Prif nod y cymhwyster yw galluogi'r dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth a hyfedredd mewn sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd: Cyfathrebu, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol. Mae'r pwyslais ar ddysgu cymhwysol a phwrpasol ac i ddarparu cyfleoedd asesu ar draws sawl cyd-destun, trwy gyfrwng tair Her a Phroject Unigol.Mae'n bleser gennym gynnig cymwysterau Bagloriaeth Cymru newydd ar sawl lefel.


Amserlennu Astudiaethau Achos

Mae CBAC wedi cynhyrchu astudiaethau achos ar sawl model amserlennu o ganolfannau Bagloriaeth Cymru er mwyn hwyluso'r broses o rannu syniadau. Byddwn yn cynhyrchu astudiaethau achos pellach cyn hir ar yr e-bortffolio, asesiadau dan reolaeth a chydrannau'r cymwysterau.

Cysylltwch â Julie Rees os hoffech chi gyfrannu at ein banc o astudiaethau achos os gwelwch yn dda.


Newyddion Diweddaraf

Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru dudalennau gwe penodol i Gymhwyster Bagloriaeth Cymru. Cliciwch yma i’w gweld.

Adolygiad Cymwysterau Cymru o'r Tystysgrif Her Sgiliau a'i le o fewn y Fagloriaeth Cymru. Cliciwch yma.

Ymateb Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i'r adolygiad. Cliciwch yma..

Animeiddiad Bagloriaeth Cymru

Mae Animeiddiad Bagloriaeth Cymru newydd ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru, yn rhan o ymgyrch i godi ymwybyddi aeth o’r cymhwyster.

Bydd rhifyn newydd ar gael bob chwarter.

Y wythfed cylchlythyr

Y seithfed cylchlythyr

Y pumed cylchlythyr

Y pedwerydd cylchlythyr

Y trydydd cylchlythyr

Yr ail gylchlythyr

Cylchlythyr Cyntaf

Byddwch yn Safonwr

Mae gan CBAC swyddi gwag ar gyfer safonwyr unedau’r Dystysgrif Her Sgiliau ar hyn o bryd (cyfrwng Cymraeg yn benodol). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cynigion Project Unigol Uwch

Mae'n bleser cael cyhoeddi'r don gyntaf o Gynigion Project Unigol Uwch wedi eu gosod gan Brifysgolion. Maent ar gael i'w gweld ar dudalen lefel 'Uwch' y cymhwyster

Dogfennau Cysylltiedig

Llawlyfr Cyflwyno Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

Mae Llawlyfr Cyflwyno Tystysgrif Her Sgiliau Uwch nawr wedi cael ei gyhoeddi o dan y pennawd 'Dogfennau Pwysig'. I weld copi, ewch at 'Ddogfennau Cysylltiedig' y dudalen lefel 'Uwch' y cymhwyster yma.

Dogfennau Cysylltiedig

Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan fudiadau allanol

Rydym wedi uwch-lwytho Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan fudiadau allanol i'n gwefan. Cliciwch ar y cymhwyster rydych yn ei ddarparu, ac yna Dogfennau Cysylltiedig i gael mynediad i'r Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo. Byddwn yn adnewyddu rhain wrth i ni gymeradwyo mwy o Heriau gan fudiadau allanol.


Cymryd Rhan

Bydd cyfle i ganolfannau ddiwygio Briff Heriau generig sydd wedi eu cynhyrchu gan CBAC, neu gallant gynhyrchu rhai eu hunain sydd wedi eu cymeradwyo gan CBAC, cyn eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion asesu.

Gall cyflogwyr a mudiadau gymryd rhan yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru trwy:

  • cynhyrchu deunyddiau ar gyfer dysgu ac addysgu
  • rhoi sgyrsiau i ddysgwyr
  • cynhyrchu Briffiau Her sydd i'w cymeradwyo gan CBAC os at ddefnydd asesiad

Gall Sefydliadau Addysg Uwch gymryd rhan trwy:

  • hyfforddi athrawon a dysgwyr mewn dulliau ymchwil ar gyfer y Project Unigol
  • cynhyrchu Cynigion Project sydd yn gysylltiedig â chyrsiau Gradd
  • Cynnal cynadleddau dysgwyr ar faterion byd-eang ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang

Cysylltwch â Ni

Rheolwr Framwaith Bagloriaeth Cymru

Caroline Morgan
029 2026 5319
Ebostio Caroline

Swyddog Bagloriaeth Cymru CA4 Cenedlaethol/Sylfaen

Sara Davies
029 2026 5191
Ebostio Sara

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia


Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol

Mae pob ysgol, coleg addysg uwch a sefydliad addysgol sydd yn darparu cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael cefnogaeth Swyddog Cefnogaeth Rhanbarthol, sydd yn darparu arweiniad a chefnogaeth.

Enw

Manylion Cyswllt

Cyswllt Rhanbarthol

Awdurdodau Lleol

Sian Coathup

sian.coathup@cbac.co.uk

Ffôn symudol: 07875552640

CSC, EAS, ERW, GWE

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Merthyr, Bro Morgannwg, Powys, Wrecsam

Sara Davies

sara.davies@cbac.co.uk

Swyddfa: 029 20265191

Ffôn symudol: 07989224209

CSC, EAS

Caerffili, Caerdydd

Rhys Huws

rhys.huws@cbac.co.uk

Ffôn symudol: 07875551819

ERW, GWE

Caerfyrddin, Ceredigion, NPT, Sir Benfro, Powys

Arwel Jones

arwel.jones@cbac.co.uk

Swyddfa: 029 2026 5184

Ffôn symudol: 07817949416

EAS, GWE

Ynys Môn, Blaenau Gwent, Caerffili, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Casnewydd, Torfaen

Leah Maloney

leah.maloney@cbac.co.uk

Ffôn symudol: 07814418089

ERW, CSC

Penybont, RCT, Abertawe, Bro Morgannwg

Emma Vincent

emma.vincent@cbac.co.uk

Ffôn symudol:07875561825

CC

Colegau Addysg Bellach ledled Cymru

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk