Q Menu

Hyfforddwyr Cynorthwyol

Mae'r hyfforddwyr yn cynnig y mathau isod o hyfforddiant ac arweiniad mewn awdurdodau lleol ac ysgolion cynradd ac uwchradd:

 • cyrsiau hyfforddi ar lefel awdurdod lleol, diwrnod cyfan/hanner diwrnod
 • cyrsiau hyfforddi i glystyrau o ysgolion
 • cyrsiau hyfforddi ar lefel adran/ysgol gyfan, cynradd ac uwchradd
 • darpariaeth o wersi enghreifftiol i athrawon ar lawr y dosbarth.

Trefnir y sesiynau drwy gysylltu â:

Jonathan Rees
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

E-bost: jonathan.rees@cbac.co.uk

Noder: Y prynwr sy'n gyfrifol am drefnu'r hyfforddiant a thalu amdano ond bydd CBAC yn gyswllt rhwng y prynwr a'r darparwr.

Rhestr Hyfforddwyr Cynorthwyol

Cynradd: Cymraeg

EnwSwydd / ProfiadMeysydd arbenigol
Catherine Aran
 • Actores er 10 mlynedd
 • Cyfarwydd Gwynedd
 • Wedi cymhwyso'n athrawes gynradd
 • Dulliau drama
 • Defnyddio dulliau dweud stori yn y dosbarth iaith
Myrddin ap Dafydd
 • Cyfarwyddwr Gwasg Carreg Gwalch
 • Prifardd
 • Wedi cynnal sawl project mewn ysgolion
 • Denu plant at farddoniaeth (CS- CA2)
 • theori, diben a gwerth barddoniaeth
 • darnau sy'n taro deuddeg, sut i'w defnyddio fel rhan o themâu'r tymhorau
 • sut i ddenu plant i arbrofi gyda seiniau a llinellau gan gynnwys nifer o ymarferion sy'n amrywio o'r syml, syml i rai mwy arbrofol, gan gynnig cyfle i blant ddatblygu eu dawn greadigol gyda geiriau
Nia Beynon
 • Tiwtor Cyswllt Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd
 • Cyn athrawes
 • Asesiadau diagnostig
 • Dyfal Donc
 • Y sesiwn addysgu un i un
 • Darllen mewn grŵp
 • Gêmau a gweithgareddau iaith
Catrin Dafydd
 • Awdur, Tiwtor a Storïwraig
 • Barddoniaeth
 • Ysgrifennu creadigol
 • Sgriptio
Menna Elfyn
 • Cymrawd y Gronfa Ysgrifennu Frenhinol, Prifysgol Abertawe
 • Cyfarwyddwr Cwrs Ysgrifennu Creadigol M.A., Coleg y Drindod
 • Tiwtor Dysgu o Bell, Prifysgol Swydd Gaerhirfryn
 • Cyn Athrawes Uwchradd
 • Addysg Amlddeallol (Multiple Intelligences)
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Datblygu stori ar gyfer drama, cerddoriaeth, dawns
 • Sgiliau Meddwl
Stella Gruffydd
 • Cyn-Gyfarwyddwr PASG
 • Pennaeth Ysgol Bro Lleu, Penygroes, Gwynedd
 • Asesu ar gyfer dysgu
Bethan Gwanas
 • Awdures a chyn-hyrwyddwr Llenyddiaeth
 • Cyn-athrawes
 • Cyn-ddirprwy Bennaeth, Gwersyll Glan-llyn
 • Hybu ysgrifennu creadigol (CA2)
 • Hybu darllen (CA2)
Michael Harvey
 • Storïwr hunan-gyflogedig
 • Defnyddio straeon i hybu llythrennedd a chreadigrwydd
Ian Lloyd Hughes
 • Cyn-Bennaeth Ysgol Ffridd-y-Llyn, Gwynedd
 • Defnyddio gwaith celf a chrefft i ddatblygu medrau iaith disgyblion (CS-CA2)
Rhiannon Jenkins
 • Awdures y Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd
 • Arbenigwr Pwnc CA2 (y Gymraeg) APADGOS
 • Athrawes Ymgynghorol, Castell-nedd Port Talbot
 • Cyn Uwch-ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod
 • Athroniaeth Plant
 • Asesu ar gyfer dysgu/sgiliau meddwl.
 • Cwestiynu a'i bwysigrwydd i fagu dysgwr annibynnol
 • Uwch fedrau darllen.
Ceri Wyn Jones
 • Golygydd, Gwasg Gomer, Llandysul
 • Cyn bennaeth adran Saesneg, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 • Prifardd
 • Bardd Plant Cymru 2003-2004
 • Meuryn Talwrn y BBC
 • Gweithdai barddoniaeth gyda disgyblion ac athrawon CA2
Helen Jones
 • Cyn-athrawes Ymgynghorol, Cwmni Cynnal
 • Cwestiynu effeithiol CS/ CA2
Caryl Parry Jones
 • Cerddor ac awdur llawrydd
 • Cyflwynydd, a chynhyrchydd teledu
 • Bardd plant Cymru 2008-2009
 • Cynnal gweithdai canu yn rheolaidd ers tua 10 mlynedd
 • Barddoni
 • Sgriptio
 • Cyfansoddi cerddoriaeth,
 • Canu
Delyth Haf Jones
 • Prif-athrawes Dyffryn Banw
 • Datblygu llythrennedd ar draws y cwricwlwm
Leah Jones
 • Athrawes Ymgynghorol Sir Ddinbych
 • Iaith ar Gân
Meirion MacIntyre Huws
 • Bardd a dylunydd Clynnogfawr
 • Profiad helaeth o gynnal gweithdai barddoniaeth gyda phlant a phobl ifainc
 • Cynnal gweithdai ysgrifennu barddoniaeth
Aneirin Karadog
 • Cyflwynydd ac Ymchwilydd Teledu
 • Swyddog Ieuenctid Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
 • Gweithdai rapio/ barddoniaeth.
Esyllt Maelor
 • Pennaeth Adran y Gymraeg, Ysgol Botwnnog
 • Bardd yn yr Ysgol, Cyngor y Celfyddydau
 • Meithrin disgyblion i ysgrifennu barddoniaeth
 • y disgybl yn fardd
  - diben a phŵer barddoniaeth
 • Meithrin disgyblion i ysgrifennu nofelau
 • Agweddau ar lythrennedd
  - dulliau cyflwynom llythrennedd / iaith yn ystyrlon yn y dosbarth
Phil Mostert
 • Arolygydd Cofrestredig
 • Cyn-gydgysylltydd Asesu, Cwmni Cynnal, CA1 a CA2
 • Prif Farciwr Cymraeg CA2
 • Cyn Uwch Ymgynghorydd Cynradd Cwmni Cynnal
 • Medrau dysgu
 • Medrau Meddwl
 • Asesu ar gyfer Dysgu
 • Asesu Iaith
 • Dysgu ac addysgu da a da iawn
 • Paratoi ar gyfer arolygiad
Dewi Morris
 • Athro
 • Cyflwynydd
 • Ysgrifennwr
 • Ysgrifennu Barddoniaeth
 • Ysgrifennu Cerddi
 • Ysgrifennu Cerddi Doniol
 • Caneuon
Anwen Owen
 • Cyn ymgynhorydd Cyfnod Sylfaen, Cwmni Cynnal
 • Cyn bennaeth ysgol gynradd
 • Y Cyfnod Sylfaen - agweddau o bob maes dysgu
 • Cyfres Darllen Mewn Dim- Darllen/ Iaith
Meryl Pierce
 • Gweithio ar amrywiol brosiectau yn ymwneud â'r Gymraeg
 • Cyn ymgyngorydd y Gymraeg gyda Chwmni Cynnal
 • Cyn bennaeth adran y Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
 • Wedi trefnu a chynnal cyrsiau ar sut i gyflwyno'r Gymraeg yn y meithrin/ derbyn CA1 a CA2.
 • CA2 Iaith gyntaf
 • Gloywi iaith disgyblion ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy gemau hwyliog- a mwynhau
Sioned Parry
 • Cyn-athrawes fro, AA Sir y Fflint
 • Athrawes yn Ysgol Pen Barras, Rhuthun
 • Agweddau ar lythrennedd: (CA2)
 • llythrennedd deuol (CA2)
 • defnyddio addasiadau i hybu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu (CA2)
 • uwch-fedrau darllen (CA2)
 • defnyddio llenyddiaeth i hybu medrau llafar ac ysgrifennu gan blethu medrau meddwl i'r gwaith (CA2)
 • Ymateb i'r Cam Sylfaen ym mlynyddoedd 3 a 4 (CA2)
 • Llenyddiaeth i hybu bechgyn i ddarllen ac ysgrifennu bl. 3 a 4 (CA2)
Toni Gruffydd Schiavone
 • Cyn-bennaeth, Sgiliau Sylfaenol Cymru
 • Llythrennedd ar draws y cwricwlwm gyda phwyslais ar y dyniaethau
Siân Thomas
 • Pennaeth Ysgol Glan Morfa, Caerdydd
 • Y Cyfnod Sylfaen
Elfed Williams
 • Cyn-gydlynydd Llythrennedd, AA Môn
 • Pennaeth Ysgol y Garnedd, Bangor
 • Datblygu Sgiliau Darllen yn CA2
Carys Tudor Williams
 • Cyn-athrawes ymgynghorol, Awdurdodau Addysg Clwyd a Wrecsam
 • Ymgynghorydd Annibynnol
 • Datblygu medrau llafar drwy ddefnyddio drama gan gynnwys tasgau byrfyfyr a chwarae rôl
 • CS- CA2
Rhodri Harries
 • Pennaeth Ysgol Panteg, Pontypŵl
 • Cyn athro ymgynghorol, clwstwr Ysgol Gyfun y Gwynllyw
 • Arddull Pie Corbett
 • Defnyddio cerddoriaeth er mwyn codi safon llythrennedd
 • Ysgrifennu ar y cyd a barddoni gyda plant er mwyn hybu patrymau iaith
Haf Llewelyn
 • Partner Cynorthwyol gyda GwE
 • Athrawes Gynradd
 • Awdures
 • Ysgrifennu creadigol
 • Ysgogi plant i ysgrifennu
 • Datblygu ysgrifennu estynedig
 • Darllen CA2
Eirian Lloyd Jones
 • Pennaeth ADY Ysgol Uwchradd Tregaron
 • Athrawes Fro Ymgynghorol ADY
 • Athrawes Fro Ymgynghorol y Gymraeg
 • Awdures - Cynllun ffoneg synthetig "Tric a Chlic" (Cyfnod Sylfaen)
 • Cynllun sy'n addysgu sain a ffurf llythrennau trwy ddulliau addysgu rhyngweithiol
Sian Vaughan
 • Athrawes Ymgynghorol y Gymraeg, Adran Addysg Cyngor Sir Conwy
 • Datblygu medrau Ysgrifennu ar Draws y Cwricwlwm CA2
 • Datblygu ysgrifennu estynedig CA2
 • Gloywi iaith lafar ac ysgrifenedig disgyblion CS / CA2
 • Datblygu sgiliau Darllen ar Draws y Cwricwlwm CS / CA2
 • Dulliau Trochi Ieithyddol

Uwchradd: Cymraeg

EnwSwydd / ProfiadMeysydd arbenigol
Myrddin ap Dafydd
 • Cyfarwyddwr Gwasg Carreg Gwalch
 • Prifardd
 • Wedi cynnal sawl prosiect mewn ysgolion
 • Wedi darparu sesiynau hyfforddi i athrawon
 • Gwerthfawrogi barddoniaeth: CA3 - CA5
 • Y gynghanedd a mesurau pendant
Tom Barrance
 • Cyfarwyddwr, Addysg y Cyfryngau Cymru
 • Profiad o ymgymryd â phrojectau gyda disgyblion ysgol ac o ddarparu sesiynau hyfforddi i athrawon
 • Ffilmiau, yn cynnwys Hedd Wyn a Branwen (Safon Uwch)
 • Defnyddio delweddau symudol i hyrwyddo ysgrifennu creadigol a barddoniaeth Delweddau symudol a'r Fframwaith Sgiliau
 • Gwneud ffilmiau yn yr ystafell ddosbarth
 • Llythrennedd cyfryngau, yn cynnwys dadansoddi a chynhyrchu newyddion, hysbysebion a deunydd printiedig
Catrin Dafydd
 • Awdur, Tiwtor a Storïwraig
 • Barddoniaeth
 • Ysgrifennu creadigol
 • Sgriptio
 • Gweithdai ar yr uchod gyda disgyblion CA3-CA5
Menna Elfyn
 • Cymrawd y Gronfa Ysgrifennu Frenhinol
 • Cyd-gyfarwyddwr Cwrs Ysgrifennu Creadigol M.A., Coleg y Drindod
 • Tiwtor Dysgu o Bell, Prifysgol Swydd Gaerhirfryn
 • Cyn Athrawes Uwchradd
 • Addysg Amlddeallol (Multiple Intelligences)
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Datblygu stori ar gyfer drama, cerddoriaeth, dawns
 • Sgiliau Meddwl
Siân Alwen
 • Pennaeth Adran y Gymraeg a Drama yn Ysgol Glan Clwyd
 • Arfer Dda
Aled Lewis Evans
 • Darlledwr Sain y Gororau 1983-1987
 • Cyn-athro Cymraeg, Saesneg, Cyfryngau, a Drama yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam.
 • Awdur, bardd a dramodydd
 • Pregethwr
 • Tiwtor ysgrifennu creadigol
 • Gweithdai ysgrifennu creadigol
  - barddoniaeth neu ryddiaith
 • Agweddau ar lunyddiaeth:
  - manylu ar anghenion dadansoddi darn o ffilm/teledu
Bethan Gwanas
 • Awdures a chyn-hyrwyddwr Llenyddiaeth
 • Cyn-athrawes
 • Cyn-ddirprwy Bennaeth, Gwersyll Glan-llyn
 • Hybu ysgrifennu creadigol
 • Hybu darllen
Michael Harvey
 • Storïwr
 • Defnyddio Straeon i hybu llythrennedd a chreadigrwydd, CA3/CA4
Mererid Hopwood
 • Darlithydd, PC Abertawe
 • Prifardd
 • Athrawes yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
 • Bardd Plant Cymru 2005-2006
 • Annog disgyblion i ysgrifennu a gwerthfawrogi barddoniaeth a rhyddiaith (CA3-CA4).
Meirion MacIntyre Huws
 • Bardd
 • Dylunydd Clynnogfawr
 • Cynnal gweithdai ysgrifennu barddoniaeth
Rhiannon Ifans
 • Darlithydd Hanes Cymru a Llenyddiaeth Gymraeg Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan
 • Cymrawd Ymchwil PC Aberystwyth
 • Awdur nifer o gyfrolau
 • Y Cywyddwyr
 • Y Mabinogion
 • Rhyddiaith yr Ugeinfed Ganrif
 • Baledi Gwerin
 • Llên gwerin a bywyd gwerin
 • Ysgrifennu creadigol
Ceri Wyn Jones
 • Golygydd, Gwasg Gomer
 • Cyn bennaeth adran, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 • Prifardd
 • Bardd Plant Cymru 2003-2004
 • Agweddau o gyflwyno barddoniaeth yn CA4/CA5
 • Barddoniaeth yr ugeinfed ganrif yn CA5, a thrafod y cerddi hynny o'i eiddo sydd ar y cyrsiau TGAU a Safon Uwch.
 • Cynnal gweithdai barddoniaeth gyda disgyblion ac athrawon yn CA4/5.
Sioned James-Bevan
 • Athrawes Gymraeg Ysgol y Creuddyn
 • Sgiliau Meddwl - syniadau ar gyfer CA3 yn bendol ond gellid ei defnyddio gyda disgyblion CA4 a CA5. Amserol o ystyried y newidiadau cwricwlaidd presennol
Caryl Parry Jones
 • Cerddor ac awdur llawrydd
 • Cyflwynydd, a chynhyrchydd teledu
 • Bardd plant Cymru 2008
 • Cynnal gweithdai canu yn rheolaidd ers 10 mlynedd
 • Barddoni
 • sgriptio
 • cyfansoddi cerddoriaeth,
 • canu
Aneirin Karadog
 • Cyflwynydd ac Ymchwilydd Teledu
 • Swyddog Ieuenctid Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
 • Gweithdai rapio/ barddoniaeth.
Caryl Lewis
 • Awdur ac enillydd 'Llyfr y Flwyddyn', 2005
 • Creu awyrgylch i ysgrifennu creadigol
 • Sut mae mynd ati i ysgrifennu
 • Dulliau gwahanol i ysgogi ysgrifennu
Esyllt Maelor
 • Pennaeth Adran y Gymraeg, Ysgol Botwnnog
 • Bardd yn yr ysgol - Cyngor y Celfyddydau
 • Meithrin a datblygu sgiliau ysgrifennu yn cynnwys paragraffu ac ysgrifennu traethodau
 • Datblygu dulliau o loywi medrau creadigol disgyblion gan gymryd stori yn symbyliad neu fan cychwyn
 • Meithrin a hybu disgyblion i ysgrifennu barddoniaeth a nofelau eu hunain
Gareth Miles
 • Awdur sgriptiau, dramodydd a nofelydd
 • Cyn-bennaeth Adran y Saesneg a Ffrangeg, Ysgol Morgan Llwyd
 • Awdur ac enillydd llyfr y flwyddyn 2008.
 • Sgriptio (Safon Uwch)
 • Agweddau ar lenyddiaeth
 • Trafod ei waith ei hun
 • Agweddau ar ddramau y theatr
 • Trafod y ffilm Branwen (cyd-sgriptiodd y ffilm)
Dewi Morris
 • Actor
 • Cyflwynydd
 • Ysgrifennwr
 • Ysgrifennu Barddoniaeth
 • Ysgrifennu Cerddi
 • Ysgrifennu Cerddi doniol
 • Caneuon
Sian Rees
 • Athrawes Gymraeg yn Ysgol y Creuddyn
 • Cydlynydd y Cynllun Trochi
 • Pennaeth Blwyddyn 7
 • Cynllun Trochi
Dafydd Roberts
 • Pennaeth Adran y Gymraeg, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda
 • Creu deunyddiau ar gyfer y bwrdd gwyn rhyngweithiol gan ddefnyddio meddalwedd ACTIVstudio3 ac ACTIVote (CA3/4/5)
 • Defnyddio Moodle er hyrwyddo a rhannu gwaith yr adran
 • Adeiladu gwefannau adrannol
Toni Gruffydd Schiavone
 • Cyn-bennaeth, Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol (Cymru)
 • Llythrennedd ar Draws y Cwricwlwm
 • Hunan arfarnu yn yr ysgol uwchradd
Carys Tudor Williams
 • Cyn-athrawes Ymgynghorol Awdurdodau Addysg Clwyd a Wrecsam
 • Ymgynghorydd Annibynnol
 • Datblygu sgiliau llafar drwy ddefnyddio drama gan gynnwys tasgau byrfyfyr a chwarae rôl (CA3)
Kelly Ann Williams
 • Cydlynydd Trochi, Ysgol Morgan Llwyd
 • Addysg Drochi
 • Addysg Cinesthetaidd
 • Addysgu Cymraeg fel ail-iaith
 • Gramadeg (CA3)

Cymraeg Ail Iaith: Uwchradd

EnwSwydd / ProfiadMeysydd arbenigol
Bethan Clement
 • Swyddog Pwnc Cymraeg a Chymraeg ail iaith 3-19 oed gyda SEAC, SCAA, ACAC, ACCAC, APADGOS
 • Cymrawd Ymchwil (asesu Cymraeg a Chymraeg ail iaith) Prifysgol Bangor, SCYA (Awduro deunyddiau asesu)
 • Pennaeth adran a phennaeth bugeiliol Ysgol Gyfun y Graig Llanelli, athrawes y Gymraeg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn Llanelli ac Ysgol Gyfun Hengoed, Abertawe.
 • Hyfforddi athrawon ar ran sir Gaerfyrddin, cynnal cyrsiau lledaenu gwybodaeth gyda'r SCYA, ac fel swyddog pwnc.
 • Asesu Cymraeg ail iaith
 • Lefelu gwaith disgyblion
 • Defnyddio sgiliau meddwl wrth addysgu ail iaith
 • Cynhyrchu deunyddiau asesu addas i'r pwrpas
 • Profiad o baratoi gweithgareddau i ddysgwyr o bob oed o'r cyfnod sylfaen hyd ar Safon Uwch a Chymraeg i Oedolion
Aled Lewis Evans
 • Darlledwr Sain y Gororau 1983-1987
 • Cyn-athro Cymraeg, Saesneg, Cyfryngau, a Drama yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam.
 • Awdur, bardd a dramodydd
 • Pregethwr
 • Tiwtor ysgrifennu creadigol
 • Agweddau ar addysgu Cymraeg Ail Iaith
 • Gweithdai ysgrifennu creadigol
Ioan Talfryn
 • Pennaeth Popeth Cymraeg, Dinbych
 • Cyn athro Cymraeg Ail Iaith Uwchradd
 • Agweddau ar addysgu Cymraeg Ail Iaith
Tina Thomas
 • Pennaeth Adran y Gymraeg, Ysgol Greenhill, Dinbych-y-pysgod
 • Aelod o Weithgor y Cydlynwyr Sirol, Uwchradd, Cymraeg Ail Iaith
 • Cyn-brif Arholydd TGAU Cymraeg Ail Iaith (Cymhwysol/ Cymraeg Ymarferol)
 • Cyn-brif Arholydd Dyfarniad mewn Cymraeg Ail-iaith
 • Codi Safonau/ Cywirdeb Iaith
 • TGCh
 • Arfer Dda
 • TGAU Cymraeg Ymarferol
 • Defnyddio llên i ymestyn sgiliau iaith
Carys Tudor Williams
 • Cyn athrawes ymgynghorol, Awdurdodau Addysg Clwyd a Wrecsam
 • Datblygu medrau llafar drwy ddefnyddio drama gan gynnwys tasgau byrfyfyr a chwarae rôl
Gareth Williams
 • Cyn athro ymgynghorol, ESIS
 • TGCH
 • ADY
 • Cynllunio adrannol
 • darllen
Dr. Luned Ainslie
 • Cydlynydd Cymraeg i oedolion, Coleg Iâl, Wrecsam
 • Pennaeth ieithoedd, Ysgol Rhosnesi, Wrecsam
 • Pennaeth blwyddyn a phennaeth y Gymraeg, Ysgol Dewi Sant, Wrecsam
 • Dulliau Addysgu aml-synhwyraidd yn y dosbarth Cymraeg (CA3 a CA4)
 • Defnyddio IAW! Gyda TGAU (CA3 a CA4)
 • Adnoddau Cymraeg ail-iaith mŵdl 14-19 (CA3 a CA4)
Vanessa Brown
 • Pennaeth Adran y Gymraeg, Ysgol yr Argoed, Yr Wyddgrug
 • Adnoddau Digidol CA4
Jo Knell
 • Darlithydd Cymraeg ail iaith, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
 • Arbenigwr pwnc Cymraeg ail iaith Llywodraeth Cymru yn gweithio ar adolygiad y cwricwlwm
 • Ymghynghorydd Cymraeg ail iaith hunan gyflogedig
 • Cyn bennaeth adran ac athrawes ymgynghorol Cymraeg ail iaith Uwchradd Caerdydd
 • Awdur Canllaw Adolygu 'GCSE Welsh Second Language Essentials'
 • Arwain adran Cymraeg ail iaith
 • Cynyddu'r ganran o ddysgwyr yn cyrraedd Lefelau 6 a 7 yn CA3
 • Strategaethau i gynyddu'r ganran sy'n dewis TGAU cwrs llawn
 • TGAU Cymraeg ail iaith
 • Datblygu defnyddio'r Gymraeg ar draws yr ysgol uwchradd
Angharad Rhisiart
 • Athrawes Gymraeg ail-iaith yn Ysgol Eirias Bae Colwyn
 • 15 mlynedd o brofiad dysgu mewn ysgolion dros Gymru
 • Defnyddio strategaethau metaymwybyddiaeth yn y dosbarth
 • Hybu'r defnydd o uwch sgiliau meddwl mewn gwersi
 • Codi safonau marcio ac adborth i ddisgyblion
 • Tasgau Llythrennedd a Rhifedd yn CA3

Cynradd: Cymraeg Ail Iaith

EnwSwydd / ProfiadMeysydd arbenigol
Enfys Thomas
 • Ymgynghorydd y Gymraeg, Awdurdod Wrecsam
 • Cyn-bennaeth adran
 • Arholydd Safon Uwch Ca
 • Arfer Dda
 • Methodoleg ail iaith
Bethan Clement
 • Swyddig Pwnc Cymraeg a Chymraeg ail iaith 3-19 oed gyda SEAC, SCAA, ACAC, ACCAC,APADGOS
 • Cymrawd Ymchwil (asesu Cymraeg a Chymraeg ail iaith) Prifysgol Bangor, SCYA (Awduro deunyddiau asesu)
 • Pennaeth adran a phennaeth bugeiliol Ysgol Gyfun y Graig Llanelli, athrawes y Gymraeg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn Llanelli ac Ysgol Gyfun Hengoed, Abertawe.
 • Hyfforddi athrawon ar ran sir Gaerfyrddin, cynnal cyrsiau lledaenu gwybodaeth gyda'r SCYA, ac fel swyddog pwnc.
 • Asesu Cymraeg
 • Lefelu gwaith disgyblion
 • Defnyddio sgiliau meddwl wrth addysgu ail iaith
 • Cynhyrchu deunyddiau asesu addas i'r pwrpas
 • Profiad o baratoi gweithgareddau i ddysgwyr o bob oed o'r cyfnod sylfaen hyd ar Safon Uwch a Chymraeg i Oedolion
Michael Harvey
 • Storïwr hunan-gyflogedig
 • Defnyddio straeon i addysgu Cymraeg Ail Iaith
Carys Tudor Williams
 • Ymgynghorydd Annibynnol
 • Cyn-athrawes Ymgynghorol AA Wrecsam
 • Datblygu medrau llafar drwy ddefnyddio drama gan gynnwys tasgau byrfyfyr a chwarae rôl (blynyddoedd cynnar, CS, CA2, ail iaith)
Gwenan Elis
 • Cydlynydd Siarter Iaith Gwynedd (Secondiad)
 • Pennaeth Canolfan Iaith Maesincla
 • Datblygiad iaith (ail iaith)
 • Datblygiadau ar waith Pie Corbett
 • Hyfforddi'r Gweithlu - Gloywi Iaith
Maria Williams
 • Swyddog Cefnogi'r Gymraeg EAS
 • Tiwtor rhan amser Cymraeg i Oedolion Prifysgol Cymru
 • Asesu, safonu a chymedroli
 • Gemau a gweithgareddau iaith yn cynnwys Helpwr Heddiw
 • Methodoleg dysgu iaith i oedolion

Anghenion addysgol arbennig

EnwSwydd / ProfiadMeysydd arbenigol
Zena Tomos
 • Athrawes bro â chyfrifoldeb am ADY, siroedd Dinbych/Fflint/Conwy
 • Cyn athrawes mewn Uned AAA, Y Rhyl
 • Sefydlu Cymraeg Ail Iaith mewn ysgolion arbennig