Q Menu
< Treforest Conference Facilities

 

Cliciwch ar y botymau isod er mwyn dod i wybod popeth sydd ei angen am eich canlyniadau.

Beth ydw i'n chwilio amdano?

Beth i'w ddisgwyl heddiw, pa ddogfennau byddwch chi'n eu cael, gwybodaeth am ffiniau graddau, a ble i fynd i gael cyngor ac arweiniad pellach.

Bydd ffiniau graddau TGAU llinol ar gael o 8am ar 22 Awst.

Edrych ar y ffiniau graddau GMU TGAU.

Edrych ar y canllaw i ganlyniadau, gan gynnwys ffiniau graddau ar gyfer Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol Lefel 1/Lefel 2.

Edrych ar y ffiniau graddau ar gyfer eich cymwysterau unigol.

Ewch i dudalennau'r cymwysterau i weld yr Adroddiadau Arholwyr. Mae'r rhain yn craffu ar ansawdd, tueddiadau a pherfformiad ymgeiswyr yn gyffredinol yn arholiadau cyfres haf 2019.

Dewch i wybod mwy am y drefn o adolygu marcio a chymedroli, ail-wiriadau clerigol, a dychwelyd sgriptiau arholiad.
Gwybodaeth Ychwannegol

LCanlyniadau Lefel A

Cliciwch ar y botymau isod er mwyn dod i wybod popeth sydd ei angen am eich canlyniadau.

Beth ydw i'n chwilio amdano? ?

Beth i'w ddisgwyl heddiw, pa ddogfennau byddwch chi'n eu cael, gwybodaeth am ffiniau graddau, a ble i fynd i gael cyngor ac arweiniad pellach.


Edrychwch ar ffiniau graddau penodol y cymwysterau UG/Safon Uwch.


Edrychwch ar ffiniau graddau eich cymwysterau unigol gan gynnwys UG/Safon Uwch, Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol, Bagloriaeth Cymru a'r Project Estynedig.


Ewch i dudalennau'r cymwysterau i weld yr Adroddiadau Arholwyr. Mae'r rhain yn craffu ar ansawdd, tueddiadau a pherfformiad ymgeiswyr yn gyffredinol yn arholiadau cyfres haf 2019.Dewch i wybod mwy am y drefn o adolygu marcio a chymedroli, ail-wiriadau clerigol, a dychwelyd sgriptiau arholiad.

L Canlyniadau a Ffiniau Graddau

Ceir y canlyniadau eu rhyddhau'n electronig i ganolfannau trwy'r wefan ddiogel a thrwy EDI un diwrnod cyn diwrnod y canlyniadau. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ganlyniadau a'r hyn y gellir ei ddisgwyl ar ddiwrnod y canlyniadau yn ein dogfennau Canllaw i'r Canlyniadau, y ceir dolen gyswllt iddynt isod.

Canlyniadau 2019
 CYFRES CYMWYSTER DYDDIAD
 Mehefin 2019   Dydd Iau 15 Awst 2019
 Mehefin 2019   Dydd Iau 22 Awst 2019

Ffiniau graddau yw'r nifer isaf o farciau sydd eu hangen i ennill pob gradd. Er bod papurau arholiad yn cael eu hysgrifennu i'r un lefel o anhawster, maent yn amrywio bob blwyddyn. Mae ffiniau graddau yn sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn yr un radd ar gyfer yr un lefel o berfformiad, pryd bynnag caiff yr arholiad ei sefyll.

Ar gyfer manylebau unedol, mae ffiniau graddau'n cael eu mynegi ar Raddfa Marciau Unffurf (UMS). Mae ffiniau graddau GMU yn aros yr un fath bob blwyddyn gan nad yw ystod canrannau marciau GMU a ddyrennir i radd benodol yn newid. Mae ffiniau graddau GMU yn cael eu cyhoeddi ar lefel y pwnc a'r uned yn gyffredinol.

Gyda manylebau llinol, dyfernir un radd am y pwnc yn gyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer pob cydran/uned sy'n cyfrannu tuag at y radd gyffredinol. Cyhoeddir ffiniau graddau ar ddiwrnod y canlyniadau.

Mae'r ffiniau graddau 'tybiannol' ar gyfer pob cydran hefyd ar gael.Mae ffiniau graddau yn 'dybiannol' a bwriedir iddyn nhw fod yn arweiniad yn unig, nid graddau swyddogol ydyn nhw.

Mae ffiniau graddau presennol ar gael yma.

Gellir dod o hyd i ffiniau graddau ar gyfer arholiadau yn y gorffennol yn ardal ymchwil ac ystadegau' ein gwefan.


Beth sy'n digwydd nesaf?

LGwasanaethau Ôl-Ganlyniadau
L Apeliadau