Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ymgeiswyr Preifat

Caiff ymgeiswyr preifat eu diffinio fel rhai sy'n dilyn cwrs astudio yn annibynnol ond sy'n sefyll arholiad neu asesiad yn un o ganolfannau arholi cymeradwy CBAC (ysgol neu goleg). Mae ymgeisydd preifat yn gyfrifol am wneud trefniadau priodol gyda chanolfan sy'n barod i wneud y canlynol:

(a) cynnal yr arholiad yn y modd angenrheidiol;

(b) cynnal, goruchwylio, marcio a dilysu unrhyw unedau/cydrannau di-arholiad.

Dylai Ymgeiswyr Preifat ddod o hyd i ganolfan cyn iddynt ddechrau ar eu hastudiaethau. Dim ond cofrestriadau gan ymgeiswyr sydd eisoes wedi dod i drefniant gyda chanolfan y gall CBAC eu derbyn.

Nid yw CBAC yn cadw cofnod o’r canolfannau hynny sy’n barod i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr preifat. Os bydd ymgeisydd preifat yn cael trafferth dod o hyd i ganolfan o’r fath yn ei ardal, ein cyngor ni fyddai iddo/iddi gysylltu â’r Awdurdod Addysg Lleol am gyngor.

Manylebau

Mae dwy fanyleb wahanol ar gyfer y rhan fwyaf o'n cymwysterau diwygiedig TGAU ac UG/ Safon Uwch. Rhaid i bob ymgeisydd sy'n cofrestru trwy ganolfan yn Lloegr ddilyn y manylebau CBAC Eduqas. Yn y rhan fwyaf o achosion yng Nghymru, rhaid i ganolfannau ddilyn cymwysterau CBAC WJEC. Ar gyfer cyfres Mehefin 2019, mae canolfannau yng Ngogledd Iwerddon yn gallu dilyn ein cymwysterau CBAC Eduqas (ac eithrio TGAU Saesneg Iaith). Nid yw cymwysterau CBAC WJEC diwygiedig ar gael yng Ngogledd Iwerddon, er y gall ymgeiswyr ailsefyll unwaith os ydynt eisoes wedi sefyll arholiad/asesiad. Gwiriwch os nad ydych yn sicr pa fanyleb sy'n berthnasol i chi.

Mae gwybodaeth fanwl ynghylch gweithdrefnau ar gyfer ymgeiswyr preifat ar gael yn y llyfryn "Gwybodaeth i Ymgeiswyr Preifat"