Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ymholiadau am Ganlyniadau

D.S. Cynghorir rhieni a myfyrwyr bod rhaid cyflwyno pob cais am wasanaeth ar ôl y canlyniadau drwy'r ganolfan arholiadau berthnasol.

Ar ôl cyhoeddi canlyniadau pob cyfres arholiadau, mae CBAC yn cynnig amrywiol wasanaethau ar ôl y canlyniadau'n ymwneud ag adolygiadau o'r marcio a'r safoni a mynediad i sgriptiau arholiadau. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae:

  • Ailwiriad clerigol – ailwiriad yw hwn o’r holl weithdrefnau clerigol sy’n arwain at gyhoeddi canlyniad
  • Adolygu'r marcio ar ôl y canlyniadau – adolygiad o'r marcio gwreiddiol i sicrhau bod y cynllun marcio y cytunwyd arno wedi’i ddefnyddio'n gywir
  • Mynediad at sgriptiau – fersiwn electronig o'r sgript, naill ai fel gwasanaeth â blaenoriaeth neu heb flaenoriaeth
  • Adolygu'r safoni ar ôl y canlyniadau

Mae cyngor ac arweiniad ar gael yn y dogfennau canlynol:

Mae CBAC yn dilyn yr un gweithdrefnau ym mis Ionawr â'r gweithdrefnau i gyfresi Mehefin a Thachwedd.

Os dymunwch gyflwyno cais am adolygiad neu wneud cais i gael mynediad at sgriptiau, gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan ddiogel CBAC.

Os oes gan ymgeiswyr preifat unrhyw bryderon am  ganlyniadau eu harholiadau ac yn dymuno gwneud cais am adolygiad, neu os ydynt yn dymuno cael mynediad i sgriptiau, dylent gysylltu â'r ganolfan sydd wedi'u cofrestru am gymorth. Gall ymgeiswyr preifat hefyd gyflwyno cais yn uniongyrchol i CBAC drwy ofyn am ffurflen gais gan prsresults@wjec.co.uk.

Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ar apeliadau fel y nodir yn nogfen y CGC 'Canllaw i brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Mae'r ddogfen 'Apeliadau – Canllaw i ganolfannau' yn amlinellu prosesau apeliadau ynghylch adolygiadau o'r marcio a safoni, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol asesu eraill.

Cysylltwch â ni

Arweinydd Tîm Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Alyson Harris
01443 845635
alyson.harris@wjec.co.uk

Cydlynydd TGAU Saesneg / Llenyddiaeth Saesneg

Daniel Baish
01443 845616
daniel.baish@wjec.co.uk

Cydlynydd TGAU

Zoe Davies
01443 845635
zoe.davies@wjec.co.uk

Cydlynydd TAG U/UG

Simon Luxford
01443 561200
simon.luxford@wjec.co.uk