Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Tystysgrifau a Chadarnhad o Ganlyniadau Cymwysterau

Gweithdrefnau Arferol ar gyfer Dosbarthu Tystysgrifau

Mae canolfannau (ysgolion/colegau) fel arfer yn derbyn tystysgrifau arholiad ymhen 10 wythnos ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau. Bydd pob canolfan yn penderfynu ar y ffordd fwyaf addas o ddosbarthu'r tystysgrifau i'r ymgeiswyr. Os nad ydych wedi cael eich tystysgrif arholiad, cysylltwch â'r ganolfan ble y bu i chi sefyll yr arholiad yn y lle cyntaf. Ond cofiwch, dim ond am un flwyddyn ar ôl y dyddiad dosbarthu y mae'n ofynnol i ganolfannau gadw tystysgrifau heb eu hawlio.


Mae'r wybodaeth isod yn trafod:

• Hawlio tystysgrif newydd / Cadarnhad o gymwysterau

• Diwygiadau: manylion personol / diwygio gradd / ailbennu rhywedd

Cliciwch ar y linc sydd yn berthnasol i chi

LYmgeisydd

Os hoffech chi hawlio tystysgrif newydd gan fod yr hen un ar goll, wedi'i dwyn, ei difrodi neu heb ei chasglu, gallwch wneud cais naill ai am:

Datganiad Ardystio Canlyniadau

Nid yw hwn yn gopi o'r dystysgrif wreiddiol, ond yn hytrach yn dystysgrif amgen. Defnyddir deunydd ysgrifennu tystysgrifau CBAC, sydd â hologram swyddogol CBAC yn profi ei dilysrwydd a chaiff ei derbyn yn gyffredinol.

Llythyr Cadarnhad

Cyn i chi wneud cais, cysylltwch â'r sefydliad sy'n gofyn am gadarnhad o'ch cymwysterau i wneud yn siŵr y bydd yn derbyn llythyr cadarnhad.

Ffurflen Gais

Cwestiynau Cyffredin

Diwygiadau i Dystysgrifau

Newid eich Manylion Personol:

Dylech ddychwelyd y dystysgrif at eich canolfan cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau. Rhaid i'ch canolfan ddychwelyd y dystysgrif at yr adran berthnasol yn CBAC a bydd tystysgrif wreiddiol newydd yn cael ei dosbarthu.

Newid Gradd o Ganlyniad i Ymholiad Ynghylch Canlyniad:

Dylech ddychwelyd y dystysgrif at eich canolfan cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau. Rhaid i'ch canolfan ddychwelyd y dystysgrif at yr adran berthnasol yn CBAC a bydd tystysgrif wreiddiol newydd yn cael ei dosbarthu yn rhad ac am ddim.

Y tu allan i'r cyfnod o 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau, rhaid i chi wneud cais ar gyfer Datganiad Ardystio Canlyniadau drwy gwblhau'r ffurflen gais. Codir ffi ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Diwygiadau i dystysgrifau o ganlyniad i ailbennu rhywedd:

Cysylltwch â replacementcertificates@cbac.co.uk am gyngor.

LCanolfan

Diwygiadau i Dystysgrifau

Newid eich Manylion Personol:

Dylech ddychwelyd y dystysgrif cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau, at yr adran berthnasol, fel y bo'n briodol, yn CBAC (e.e. TAG/TGAU/Bagloriaeth Cymru) ynghyd â llythyr eglurhaol yn rhoi'r manylion cywir. Yna, bydd tystysgrif wreiddiol newydd yn cael ei dosbarthu i'ch canolfan (ni chaiff ei hanfon yn uniongyrchol at yr ymgeisydd). Codir ffi am y gwasanaeth hwn.

Y tu allan i'r cyfnod o 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau: Os ydych chi'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd, dylech ddychwelyd y dystysgrif at yr adran Tystysgrifau Newydd ynghyd â llythyr eglurhaol yn rhoi'r manylion cywir. Bydd Datganiad Ardystio Canlyniadau yn cael ei ddosbarthu, a chodir ffi am y gwasanaeth hwn.

Os nad ydych chi'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd, gofynnwch i'r ymgeisydd e-bostio replacementcertificates@cbac.co.uk

Newid Gradd o Ganlyniad i Ymholiad Ynghylch Canlyniad:

Dylech ddychwelyd y dystysgrif cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau, at yr adran berthnasol, fel y bo'n briodol, yn CBAC (e.e. TAG/TGAU/Bagloriaeth Cymru) ynghyd â llythyr eglurhaol yn esbonio pam mae'r dystysgrif yn cael ei dychwelyd. Yna, bydd tystysgrif wreiddiol newydd yn cael ei dosbarthu i'ch canolfan (ni chaiff ei hanfon yn uniongyrchol at yr ymgeisydd).

Manylion cyswllt ar gyfer yr adran berthnasol yn CBAC:

Contact details for the relevant section at WJEC:

TGAU gcse@wjec.co.uk 02920 265040
TAG UG/U2 gce@cbac.co.uk 02920 265369
Sgiliau Allweddol / Sgiliau hanfodol keyskills@cbac.co.uk 02920 265180
Bagloriaeth Cymru sally.griffiths@cbac.co.uk 02920 265014
Llwybrau / Sgiliau Gweithredol / Lefelau pathways@cbac.co.uk 02920 265180

Y tu allan i'r cyfnod o 12 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau: Os ydych chi'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd, dylech ddychwelyd y dystysgrif at yr adran Tystysgrifau Newydd ynghyd â llythyr eglurhaol yn rhoi'r manylion cywir. Bydd Datganiad Ardystio Canlyniadau yn cael ei ddosbarthu, a chodir ffi am y gwasanaeth hwn.

Os nad ydych chi'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd, e-bostiwch replacementcertificates@cbac.co.uk

LSefydliad Allanol

Mae sefydliadau allanol yn cynnwys cyflogwyr, colegau a phrifysgolion, cwmnïau hyfforddi, cwmnïau sgrinio, notarïaid a sefydliadau clirio tramor.

Rhaid i sefydliadau y mae arnynt angen cadarnhad o gymwysterau ymgeisydd ofyn i'r ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch replacementcertificates@cbac.co.uk