Q Menu

Myfyrwyr

Canlyniadau

Mae'r adran hon yn cynnig gwybodaeth ynghylch ffiniau graddau, gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau.

L Canlyniadau a Ffiniau Graddau

Ceir y canlyniadau eu rhyddhau'n electronig i ganolfannau trwy'r wefan ddiogel a thrwy EDI un diwrnod cyn diwrnod y canlyniadau. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ganlyniadau a'r hyn y gellir ei ddisgwyl ar ddiwrnod y canlyniadau yn ein dogfennau Canllaw i'r Canlyniadau, y ceir dolen gyswllt iddynt isod.

Results 2020

CYFRES

CYMHWYSTER

DYDDIAD CYHOEDDI CANLYNIADAU CYFYNGEDIG

DYDDIAD CYHOEDDI CANLYNIADAU

Tachwedd 2019

TGAU

00:01 hrs – Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

06:00 hrs –Dydd Iau 16 Ionawr 2020

Ionawr 2020

TGAU

Llwybrau Mynediad

Tystysgrifau a Diplomau Cymhwysol

Iaith ar Waith

Tystysgrif Her Sgiliau - Bagloriaeth Cymru Cyfnod Allweddol 4

ac Uwch

00:01 hrs – Dydd Mercher 4 Mawrth 2020

06:00 hrs – Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Mai 2020

Llwybrau Mynediad

00:01 hrs - Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

06:00 hrs - Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020

Mehefin 2020

Lefel A, UG
Tystysgrifau a Diplomau Cymhwysol
Tystysgrif Her Sgiliau  - Bagloriaeth Cymru Uwch
Prosiect Estynedig
Diploma Sylfaenol Celf a Dylunio

00:01 hrs – Dydd Mercher 12 Awst 2020

06:00 hrs – Dydd Iau 13 Awst 2020

Mehefin 2020

TGAU
Diplomau a Tystysgrifau Galwedigaethol
Lefel Mynediad
Iaith ar Waith
Llwybrau - Ieithoedd Tramor Modern
Tystysgrif Her Sgiliau - Bagloriaeth Cymru: Cyfnod Allweddol 4, Sylfaenol a Cenedlaethol Ôl 16.

00:01 hrs – Dydd Mercher 19 Awst 2020

06:00 hrs – Dydd Iau 20 Awst 2020

Ffiniau graddau yw'r nifer isaf o farciau sydd eu hangen i ennill pob gradd. Er bod papurau arholiad yn cael eu hysgrifennu i'r un lefel o anhawster, maent yn amrywio bob blwyddyn. Mae ffiniau graddau yn sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn yr un radd ar gyfer yr un lefel o berfformiad, pryd bynnag caiff yr arholiad ei sefyll.

Ar gyfer manylebau unedol, mae ffiniau graddau'n cael eu mynegi ar Raddfa Marciau Unffurf (UMS). Mae ffiniau graddau GMU yn aros yr un fath bob blwyddyn gan nad yw ystod canrannau marciau GMU a ddyrennir i radd benodol yn newid. Mae ffiniau graddau GMU yn cael eu cyhoeddi ar lefel y pwnc a'r uned yn gyffredinol.

Gyda manylebau llinol, dyfernir un radd am y pwnc yn gyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer pob cydran/uned sy'n cyfrannu tuag at y radd gyffredinol. Cyhoeddir ffiniau graddau ar ddiwrnod y canlyniadau.

Mae'r ffiniau graddau 'tybiannol' ar gyfer pob cydran hefyd ar gael.Mae ffiniau graddau yn 'dybiannol' a bwriedir iddyn nhw fod yn arweiniad yn unig, nid graddau swyddogol ydyn nhw.

Mae ffiniau graddau presennol ar gael yma.

Gellir dod o hyd i ffiniau graddau ar gyfer arholiadau yn y gorffennol yn ardal 'ymchwil ac ystadegau' ein gwefan.

L Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn dilyn cyhoeddi'r canlyniadau i bob cyfres arholiadau, mae CBAC yn cynnig ystod o wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn cynnwys:

Ailwiriad clerigol - ailwiriad yw hwn o’r holl weithdrefnau clerigol sy’n arwain at gyhoeddi canlyniad

Adolygu'r marcio ar ôl y canlyniadau - adolygiad o'r marcio gwreiddiol i sicrhau bod y cynllun marcio y cytunwyd arno wedi’i ddefnyddio'n gywir

Mynediad at sgriptiau – fersiwn electronig o'r sgript, naill ai fel gwasanaeth â blaenoriaeth neu heb flaenoriaeth

Adolygu'r safoni ar ôl y canlyniadau

Mae cyngor ac arweiniad ar gael yn y dogfennau canlynol:

Canllaw CBAC i'r Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau

Ffioedd a Therfynau Amser Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau CBAC

Canllaw Cyflym CBAC i'r Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau CGC

Mae CBAC yn dilyn yr un gweithdrefnau ym mis Ionawr â'r gweithdrefnau i gyfresi Mehefin a Thachwedd.

Os dymunwch gyflwyno cais am adolygiad neu wneud cais i gael mynediad at sgriptiau, gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan ddiogel CBAC.

Os oes gan ymgeiswyr preifat unrhyw bryderon am ganlyniadau eu harholiadau ac yn dymuno gwneud cais am adolygiad, neu os ydynt yn dymuno cael mynediad i sgriptiau, dylent gysylltu â'r ganolfan sydd wedi'u cofrestru am gymorth. Gall ymgeiswyr preifat hefyd gyflwyno cais yn uniongyrchol i CBAC drwy ofyn am ffurflen gais gan prsresults@wjec.co.uk

L Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ar apeliadau fel y nodir yn nogfen y CGC 'Canllaw i brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Mae'r ddogfen 'Apeliadau - Canllaw i'r Canolfannau' yn amlinellu prosesau apeliadau ynghylch ymholiadau am ganlyniadau a safoni, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol asesu eraill.


 

Yn ystod yr arholiadau

Am gymorth ac arweiniad i swyddogion arholiadau ar faterion ac anawsterau posibl a allai ddigwydd yn ystod pob cyfres arholiadau, darperir wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Yn ystod yr arholiadau.

Arholiadau yn ystod amodau tywydd gwael a chyfnodau o amhariad

Gwybodaeth Ffiniau Gradd

I weld gwybodaeth ffiniau gradd blaenorol dilynwch y linc hon.

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Cyfleoedd i Ailsefyll TGAU a TAG Hen Fanylebau

Gall gwybodaeth ar ailsefyll TGAU a TAG am yr hen fanylebau 2017-18 cael eu ffeindio yn y linc isod. Dylai myfyrwyr sydd yn dymuno ail-sefyll hen gymhwyster (legacy) gysylltu â'u ysgol/coleg. Bydd yr ysgol/coleg yna yn gallu cyflwyno cais 'bwriad i gofrestru' erbyn 20 Medi.

Cyfleoedd i Ailsefyll

Cyn-bapurau a chynlluniau marcio

Mae cyn-bapurau am ddim ar gael yn awr. Mae'r papurau hefyd ar gael o dudalennau'r cymwysterau, islaw'r adran 'Dogfennau'.

Rydym wedi diwygio ein polisi cyhoeddiadau i alluogi i ysgolion a cholegau ddefnyddio cyn-bapurau, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr fel adnoddau mewnol cyn y byddant ar gael i bawb.

Polisi cyhoeddiadau

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Mae'n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny'n digwydd gallwch ddarganfod fwy o wybodaeth i myfyrwyr a rhieni.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.