Q Menu

Cymraeg i Oedolion

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Ar y tudalennau hyn ceir gwybodaeth am y cymwysterau a'r adnoddau y mae CBAC yn eu darparu yn benodol i faes dysgu Cymraeg i Oedolion.

Cymwysterau

Mae CBAC yn darparu cyfres o gymwysterau i oedolion sy'n dysgu Cymraeg o'r enw Defnyddio'r Gymraeg.   Mae'r gyfres yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos eu gallu yn y Gymraeg wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu - ar y lefelau gwahanol.  Gellir ennill y cymwysterau drwy sefyll arholiadau ar ddiwrnodau penodol, ac maen nhw'n agored i oedolion sydd wedi dysgu Cymraeg yn ail iaith neu sydd wrthi'n dysgu ar hyn o bryd.  Does dim rhaid bod mewn dosbarth penodol er mwyn sefyll yr arholiadau na bod wedi sefyll yr arholiadau is yn gyntaf.  Mae'r cymwysterau'n addas i bobl sy'n dysgu mewn dosbarth nos neu ddydd, ar gwrs dwys neu ar gwrs yn y gweithle. 

Mae'r fframwaith yn y tabl isod yn rhoi arwydd o sut mae'r cymwysterau'n perthyn i'r fframwaith cymwysterau cenedlaethol ac i fframwaith ALTE/Fframwaith Cyfeirio Ewrop. 

CymhwysterLefel yn y fframwaithLefel Fframwaith Cyfeirio Ewrop
Mynediad Mynediad A1
Sylfaen 1 A2
Canolradd 2 B1
Uwch 3 B2

 

Dyddiadau pwysig

Newydd: Mae gwybodaeth am ddyddiadau arholiadau 2020 a'r dyddiadau cau ar gael.

ALTE

ALTE

Mae CBAC yn aelod llawn o ALTE (Cymdeithas i Brofwyr Ieithoedd yn Ewrop).  Mae hon yn gymdeithas i sefydliadau sy'n cynnig arholiadau iaith ar draws Ewrop, yn cynrychioli 26 o ieithoedd gwahanol.  Mae rhagor o wybodaeth am ALTE ar gael.  Mae Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop yn disgrifio chwe lefel o hyfedredd iaith o A1 i C2.  Gellir cael hyd i'r fframwaith ar wefan Cyngor Ewrop.

Cyn-bapurau, Manylebau ac ati

I gael hyd i gyn-bapurau, llyfrynnau i ymgeiswyr a manylebau i diwtoriaid, cliciwch ar y lefel berthnasol.  I gael hyd i Fwletinau Arholiad (dogfennau yn cynnwys cynlluniau marcio, adroddiadau arholwyr, enghreifftiau o waith ymgeiswyr ar gyfer pob blwyddyn ddiweddar) cliciwch 'Dangos pob dogfen'.

Cysylltu

Swyddog Arholiadau

Emyr Davies

029 2026 5009

cymraegioedolion@cbac.co.uk

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Rhys Davies

029 2026 5007

cymraegioedolion@cbac.co.uk

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Bwletin Arholiadau Cymraeg i Oedolion 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.