Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Addysg Uwch

Bydd pob Prifysgol yng Nghymru yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn eu cynigion.

Mae'r rhan fwyaf o'r prifysgolion eraill a'r rhan fwyaf o'r cyrsiau mewn prifysgolion yn derbyn y Dystysgrif Her Sgiliau hefyd. Caiff ei derbyn hyd yn oed ar y cyrsiau mwyaf cystadleuol megis Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth yn lle gradd Safon Uwch.

e.e. Meddygaeth – Caerdydd, Caerwysg, Caerlŷr, Manceinion, Plymouth, Southampton

Milfeddygaeth/Meddygaeth – Bryste, Lerpwl, Nottingham

Deintyddiaeth – Bryste, Caerdydd

Gall cynigion am gyrsiau eraill fod yn y ffurfiau canlynol:

  • Ei derbyn mewn cynnig 3 gradd yn lle Safon Uwch neu gymhwyster galwedigaethol. e.e. Birmingham, Bryste, Caeredin, Caerwysg, Caerhirfryn, Leeds, Caerlŷr, Lerpwl, LSE, Loughborough, Manceinion, Newcastle, Nottingham, Sheffield, Southampton, UCL, Caerefrog
  • Ei derbyn fel pedwaredd radd (B neu C) ynghyd â chynnig 3 gradd is. e.e. Caerfaddon, Warwig
  • Ei derbyn mewn cynnig pwyntiau tariff. e.e. Brighton, Caer, Edge Hill, Harper Adams, Hull, John Moores Lerpwl, Met Manceinion, Oxford Brookes, Plymouth, UWE

O bosib, mi fydd Rhydychen a Chaergrawnt yn ymgymryd â dull gwahanol wrth asesu ar gyfer mynediad, gan eu bod yn asesu ymgeiswyr mewn dull cyfannol. Anogir myfyrwyr i ddefnyddio profiadau perthnasol o'r Dystysgrif Her Sgiliau wrth ysgrifennu eu datganiad personol. Dylent gyfeirio atynt mewn cyfweliad, gan gymryd copi o’u Project Unigol i’r cyfweliad yn ogystal. Yn gyffredinol, nid yw’r THS yn cael ei gynnwys ganddynt yn y cynnig 3 gradd Lefel A, er y mae’n bosib y bydd yn cael ei defnyddio fel rhan o’r cynnig.

“Mae Tystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) yn gymhwyster anghyffredin gan fod y myfyrwyr eu hunain yn bennaf yn arwain ar ei gynnwys. Rydym yn rhoi gwerth mawr ar yr hunangymhelliant, y chwilfrydedd a’r annibyniaeth meddwl sy’n datblygu o ddysgu fel hyn. Y nodweddion hyn, ynghyd â thair Safon Uwch ragorol, mae prifysgolion cystadleuol fel Rhydychen yn chwilio amdanyn nhw.”

Dr Matthew Willaims, Access and Career Development Fellow
- Jesus College, Oxford


Cymryd Rhan

Bydd cyfle i ganolfannau ddiwygio Briff Heriau generig sydd wedi eu cynhyrchu gan CBAC, neu gallant gynhyrchu rhai eu hunain sydd wedi eu cymeradwyo gan CBAC, cyn eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion asesu.

Gall Sefydliadau Addysg Uwch gymryd rhan trwy:

  • hyfforddi athrawon a dysgwyr mewn dulliau ymchwil ar gyfer y Project Unigol
  • cynhyrchu Cynigion Project sydd yn gysylltiedig â chyrsiau Gradd
  • Cynnal cynadleddau dysgwyr ar faterion byd-eang ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang


Newyddion Positif Addysg Uwch Ebrill 2017

Alys Jones - former student of Ysgol Morgan Llwyd, Wrexham

Mae Tracy Jones, Cyfarwyddwr y Chweched Dosbarth Ysgol Sant Richard Gwyn, y Fflint yn esbonio sut mae ei merch, Alys wedi elwa o astudio cymhwyster Bagloriaeth Cymru:

Fel Pennaeth Chweched Dosbarth rwyf wedi bod yn gefnogol i Fagloriaeth Cymru ers y cychwyn cyntaf. Rwyf wedi gallu adrodd straeon erioed ynglŷn â'r modd y mae wedi helpu myfyrwyr yn Ysgol Sant Richard Gwyn i adeiladu eu sgiliau a'u paratoi ar gyfer y brifysgol a byd gwaith, ond eleni mae gennyf stori fwy personol i'w hadrodd. Mae fy merch, Alys Jones wedi gwneud cais i fynd i Brifysgol Caerdydd i astudio newyddiaduraeth. ABB oedd yn ei chynnig sef y cynnig arferol ar gyfer y cwrs. Astudiodd Alys Hanes, Gwleidyddiaeth Llenyddiaeth Saesneg a Bagloriaeth Cymru ar gyfer Safon Uwch a chafodd A*AAB. Oherwydd ei thair gradd A (Bagloriaeth Cymru oedd yr A*) derbyniodd ysgoloriaeth gan Brifysgol Caerdydd a oedd werth £3000. Yn ogystal, gwnaeth Alys gais am leoliad cyn-raddedig yn Scottish Power dros wyliau'r haf.

Fel myfyriwr sydd wedi canolbwyntio ar ei hastudiaethau, heblaw am leoliadau brofiad gwaith ym mlwyddyn 10 a 12, ychydig o brofiad oedd gan Alys o'r byd gwaith.

Yn ei chyfweliad, holwyd y cwestiynau cyffredin "Ydych chi'n gallu rhoi enghraifft o adeg lle bu'n rhaid i chi weithio fel aelod o dîm?" a "Pryd oedd y tro diwethaf y bu'n rhaid i chi ddatrys problem?"

Defnyddiodd Alys enghreifftiau trwy gydol ei chyfweliad am y profiadau y cafodd a'r sgiliau yr adeiladodd tra'n astudio Bagloriaeth Cymru, ac o ganlyniad, bu'n llwyddiannus yn ennill y lleoliad.

Fel mam, athrawes a Phennaeth Chweched Dosbarth, rwy'n llwyr gefnogi'r cyfleoedd y mae fy merch a'n myfyrwyr wedi eu derbyn, a byddaf yn parhau i adrodd fy straeon.


Tystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru) Prifysgol Abertawe 2018

Esboniad gradd Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

Cynhadledd Bagloriaeth Cymru Prifysgol Bangor 2017

Cynhadledd Prifysgol Caerdydd 2016

Profiad Bagloriaeth Cymru yn Aberystwyth (Medi 2016)