Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyfathrebu Busnes Byd-Eang (Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg)

Cymhwyster ITM galwedigaethol Lefel 1/Lefel 2 yw'r dyfarniad galwedigaethol newydd Cyfathrebu Busnes Byd-eang a fydd yn datblygu gallu'r dysgwr i weithio'n fwy effeithiol yn yr economi byd-eang. Mae'r cymhwyster yma ar gael yn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg gyda'r addysgu cyntaf ym Mis Medi 2017

Mae ymchwil gan yr Academi Brydeinig "Born Global" yn nodi y dylai cymhwysedd ieithyddol gael ei ystyried ynsgil hollbwysig yng nghyd-destun sgiliau cyflogadwyedd ehangach.

E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


BRIFF CYFLWYNO AR-LEIN – Cyfathrebu Busnes Byd-Eang - Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

  • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
  • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
  • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma link

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.

Dogfennau Allweddol

Cyhoeddwyd y fanyleb hon cyn cwblhau'r holl wiriadau sicrhau ansawdd er mwyn sicrhau bod y fanyleb ar gael yn Gymraeg a Saesneg cyn gynted â phosibl. Bydd unrhyw wallau teipio neu wallau terminoleg yn cael eu diwygio yn rhan o'r broses wirio honno.Dyddiadau Allweddol

Mae Amserlen Arholiadau a dyddiadau Cau Asesu mewndol y cwrs ar gael ar y wefan.

Gweld yr amserlenBuddiannau:

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i greu dysgwyr annibynnol y byddantnid yn unig yn datblygu sgiliau sy'n gysylltiedig â dysgu ieithoedd fel sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, datrys problemau a chreadigrwydd ond hefyd yn dod i ddeall y manteision personol o fod â chymhwysedd iaith a phwysigrwydd ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn y byd gwaith.

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau yn yr iaith dramor i allu ymgymryd â gweithgareddau fel:

Gwaith a theithio rhyngwladol
Adeiladu perthnasoedd cwsmer byd-eang
Gwerthu a marchnata'n fyd-eang


Newyddion Diweddaraf

Bydd sesiynau briffio i gyflwyno'r y cwrs newydd yn digwydd yng nghyfarfodydd rhwydwaith y consortia ITM drwy gydol tymor yr hydref.


Strwythur y Cymhwyster

Rhif yr Uned Teitl yr Uned Asesiadau ODDA
1 Cyfleoedd byd-eang Mewnol 30
2 Teithio byd-eang Allanol 30
3 Perthnasoedd Cwsmeriaid Byd-eang Mewnol 30
4 Gwerthu a Marchnata'n Fyd-eang Mewnol 30Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Claire Parry
029 2240 4298
Ebostio Claire

Swyddog Cefnogi Pwnc

Gillian Wells
029 2240 4298
Ebostio Gillian

E-Asesu

029 2026 5328
e-assessment@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol:


 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.