Q Menu

Gofynion Arbennig

Mynediad

Mae manylion llawn am y dulliau i'w dilyn ar gyfer Trefniadau Mynediad ac Ystyriaeth Arbennig i'w cael yn llyfryn y CGC 'Trefniadau Mynediad ac Addasiadau Rhesymol' a 'Canllaw i broses Ystyriaeth Arbennig'. Gellir llwytho copïau o'r dogfennau a chopïau o'r ffurflenni perthnasol i gyd mewn fformat PDF o wefan y CGC.

Trefniadau Mynediad ac Addasiad Rhesymol

Gall fod gan rai ymgeiswyr arholiad yr hawl i gael trefniadau penodol, i'w cefnogi wrth iddynt sefyll arholiadau.

Mae amrywiaeth eang o drefniadau ar gael - e.e. darparu darllenydd, ysgrifennydd, amser ychwanegol ayb.

Dylid prosesu'r holl geisiadau am 'drefniadau mynediad ac addasiad rhesymol' gan ddefnyddio'r system ar-lein, 'Trefniadau Mynediad Ar-lein' (AAO) sy'n cael ei defnyddio gan holl gyrff dyfarnu'r CGC. Gellir cyrchu AAO o wefan ddiogel CBAC.

Dylai'r rhan fwyaf o'r ceisiadau gael eu chymeradwyo yn awtomatig ar AAO. Mewn unrhyw achosion lle nad yw cais yn cael ei gymeradwyo, bydd AAO yn caniatáu i'r Swyddog sy'n gyfrifol gyfeirio'r cais i'r cyrff dyfarnu perthnasol i'w benderfynu ar wahân.

Ystyriaeth Arbennig

Yn achos ymgeiswyr y mae eu perfformiad mewn arholiad yn cael ei effeithio gan amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth (salwch, profedigaeth ayb), gallai fod ganddynt yr hawl i gael Ystyriaeth Arbennig. Mae'r dulliau hyn yn gyffredin i'r holl Gyrff Dyfarnu Cymwysterau Cyffredinol.

Gellir rhoi Ystyriaeth Arbennig i ymgeiswyr cymwys sydd yn:

a. Presennol am asesiad ond o dan anfantais,
b. Absennol o asesiad wedi'i amserlennu oherwydd salwch neu reswm derbyniol arall - mae hyn yn berthnasol i'r gyfres derfynol (ymgeiswyr cyfnewid) yn unig.

Dylai canolfannau gyflwyno cais am ymgeiswyr unigol a cheisiadau grŵp gan ddefnyddio 'Ystyriaeth Arbennig' ar-lein sydd ar gael o wefan ddiogel CBAC. Dylid parhau i ddefnyddio'r ffurflen JCQ/SC Ffurflen 10 ar gyfer asesiadau dan reolaeth/oruchwyliaeth heb eu hamserlennu. Dylid cyflwyno Ffurflen 15 JCQ/LCW ar gyfer gwaith a aseswyd yn y ganolfan sydd wedi'i golli. Dylid cyflwyno tystiolaeth feddygol ychwanegol lle y bo'n briodol gwneud hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â threfniadau mynediad neu ystyriaeth arbennig, cysylltwch â:

Papurau wedi'u haddasu:

modifiedpapers@wjec.co.uk

Trefniadau Mynediad (ac eithrio papurau wedi'u haddasu), addasiad rhesymol ac ystyried arbennig:

specialrequirements@wjec.co.uk
Ffôn: 029 2026 5155