Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cofrestriadau

Cofrestriadau

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth sy'n ymwneud â'r broses o ganolfannau arholi'n cyflwyno cofrestriadau ymgeiswyr, ac yn cynnwys dolenni cyswllt i'r dogfennau allweddol sy'n rhoi cyfarwyddiadau gweithdrefnol manylach.

Dulliau Cofrestru a Gwybodaeth am y Codau 2019 - 2020

Ffioedd Cofrestru 2019 - 2020

Cofrestriadau Rhagarweiniol

 Mae'r cyfleuster i gyflwyno cofrestriadau rhagarweiniol ar gyfer cyfres Mehefin 2020 (TAG, TGAU, Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol, Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol a Lefel Mynediad) bellach yn fyw ar wefan ddiogel CBAC. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw 10 Hydref.

Mae cofrestriadau rhagarweiniol yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth ar gyfer CBAC, a chânt eu defnyddio i gyfrifo faint o ddeunydd ysgrifennu arholiadau, deunyddiau a ryddheir ymlaen llaw a phapurau arholiad cynnar i'w hanfon i ganolfannau. Mae'n hanfodol felly eu bod yn cael eu cyflwyno mor gywir â phosibl, ac erbyn y dyddiad cau, sef 10 Hydref.

Cofrestriadau Terfynol

Gellir defnyddio dau ddull i gyflwyno Cofrestriadau Terfynol ar gyfer holl arholiadau CBAC:

  • Cyfnewid Data Electronig (EDI)
  • Gwefan ddiogel CBAC

Gellir cael manylion llawn y dulliau hyn yn y llyfrynnau ar Ddulliau Cofrestru a gynhyrchir gan CBAC ar gyfer pob prif gyfres o arholiadau. Gellir llwytho'r llyfrynnau hyn i lawr ar waelod y dudalen hon.

Ceir rhestri llawn o'r holl godau cofrestru yn y llyfrynnau hyn hefyd, yn ogystal ag amrywiaeth eang o wybodaeth ddefnyddiol arall. Cynghorir Swyddogion Arholiadau yn gryf i ymgyfarwyddo'n llawn â'r manylion yn y dogfennau hyn.

Cofrestriadau Hwyr yw'r cofrestriadau hynny a gyflwynir ar ôl y dyddiadau cau swyddogol. Mae cofrestriadau hwyr yn llyncu adnoddau'r corff dyfarnu ac felly codir ffioedd ychwanegol fel rheol. Gellir gweld y manylion llawn yn y ddogfen ar ffioedd arholiadau isod.

Cofrestriadau Hwyr Iawn

Os bydd canolfannau'n gwneud cofnodion sy'n dod o fewn y categori Cofrestriadau Hwyr Iawn, ac o fewn cyfnod o 2 ddiwrnod gwaith i'r arholiad, plîs e-bostiwch ein hadran dosbarthu (despatchqueries@wjec.co.uk)
Mae hyn er mwyn sicrhau fod papurau yn cyrraedd canolfannau o fewn amser priodol ar gyfer yr arholiadau.

Cysylltu

Ar gyfer pob mater gweinyddol sy'n ymwneud a chofrestriadau, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.

E-bost: entries@wjec.co.uk

Cyffredinol 
Ffôn: 029 2026 5193