Q Menu

Amserlennu

Cyhoeddir yr Amserlenni Arholiad ymhell o flaen yr arholiadau y maent yn cyfeirio atynt. Mae amserau dechrau swyddogol yr arholiadau fel a ganlyn: 

  • Sesiynau'r bore: 9.00 am
  • Sesiynau'r Prynhawn: 1.30 pm 

Mae gan y canolfannau, fodd bynnag, yr hawl i amrywio'r amserau hyn gyda rhai cyfyngiadau.

Pan gynigir ymgeiswyr am ddau neu fwy o bapurau wedi'u hamserlennu ar gyfer sesiwn benodol a bod cyfanswm yr amser arholiad yn fwy na thair awr, gellir symud arholiadau i sesiwn gynharach neu ddiweddarach ar yr un diwrnod. Fodd bynnag, rhaid cymryd camau i sicrhau y cynhelir diogelwch yr arholiad bob amser.  

Pan gynigir ymgeiswyr am dri neu fwy o bapurau ar yr un diwrnod a bod cyfanswm yr amser arholiad yn fwy na 6 awr (TAG) neu 5 ½ awr (TGAU neu TLM), gellir caniatáu iddynt sefyll arholiad ar y diwrnod wedyn, ar yr amod y gellir cadw at y trefniadau diogelwch angenrheidiol - gweler 'Gwrthdrawiadau ar yn amserlen' am fwy o wybodaeth. 

Am fanylion cymhwyso'r rheoliadau hyn a gwybodaeth arall am amserlenni arholiad, dylid cyfeirio at y llyfryn 'Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau'