Q Menu

Camymddwyn

Rhaid cyflwyno adroddiad am bob achos o gamymddwyn honedig neu wirioneddol i CBAC. Os bydd ymgeiswyr yn camymddwyn gellir eu cosbi neu eu diarddel o'r arholiadau.

Ym mhob achos o gamymddwyn, cynghorir canolfannau i gyfeirio at ddogfen CGC Amau Camymddwyn: Polisïau a Gweithdrefnau a ddogfen CBAC Camymddwyn - Canllaw i ganolfannau

Datganiad Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, dylech yn gyntaf fynd at Bennaeth y Ganolfan sydd â dyletswydd i ymchwilio i’r fath ddigwyddiadau. Os ydych yn credu y byddwch yn cael eich erlid wrth godi materion o’r fath gyda Phennaeth y Ganolfan, neu os ydych chi’n teimlo bod eich Uwch Dîm Rheoli yn rhan o hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol.

Mae cyrff dyfarnu’n awyddus y dylid adrodd am gamymddygiad a byddant yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y camymddygiad i gyflwyno unrhyw wybodaeth ar y mater. Pe byddai’n well gennych aros yn anhysbys, bydd hyn yn cael ei barchu, oni bai bod y corff dyfarnu yn gyfreithiol ofynnol i enwi’r unigolyn sy’n gwneud yr honiad.

Rhaid i chi fod yn ymwybodol na ellir defnyddio’r wybodaeth a roddir yn anhysbys fel tystiolaeth. Fodd bynnag, gall gwybodaeth o’r fath lunio sail, neu roi achos tebygol i ymchwiliad; er mwyn cefnogi unrhyw ymchwiliad tebygol, mae’n well i chi roi’r holl wybodaeth ar un adeg, yn hytrach nag ychwanegu gwybodaeth yn nes ymlaen, os yw hynny’n bosibl.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am gamymddygiad, cysylltwch â’r Tîm Camymddwyn ar y manylion isod.

Isadran Camymddwyn
CBAC
245 Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

E-bost: malpractice@wjec.co.uk
Ffôn: 029 2026 5400

Er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater yn effeithiol, mae’n ddefnyddiol ein bod yn derbyn cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am y digwyddiad; at y diben hwn, mae’n ddefnyddiol pe byddech yn gallu bod yn benodol am y camymddygiad; y sawl a gyflawnodd y camymddygiad, y sawl a elwodd, pa bryd ddigwyddodd y digwyddiad, ym mha le ac a oedd unrhyw un arall wedi tystiolaethu i hyn, os yw hynny’n briodol.

Gellir canfod rhagor o wybodaeth am wneud honiad a chamymddwyn ar wefan CGC.

Ni fydd cyrff dyfarnu’n adrodd yn ôl am ganlyniad yr achosion i unigolion sy’n gwneud yr honiadau. Byddai gwneud hynny’n datgelu gwybodaeth freintiedig, sy’n aml yn amodol ar y ddeddf Gwarchod Data.