Q Menu

Gwallau mewn Papurau Cwestiynau

Mae'n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny'n digwydd, dylai'r swyddog arholiadau gysylltu'n syth ag un o'r rhifau hyn yn CBAC:

  • Papurau cwestiynau TAG Safon Uwch/UG: 029 2026 5336
  • Papurau cwestiynau TGAU: 029 2026 5420
  • Cymwysterau eraill: 029 20265180

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol wrth law pan fyddwch yn codi'r ffôn:

  1. manylion y gwall sy'n cael ei amau, rhif ac enw'r papur sydd wedi'i effeithio
  2. pa bryd yn ystod y sesiwn arholiad y darganfuwyd y gwall
  3. rhyw syniad o'r effaith y mae'r gwall wedi'i chael ar yr ymgeiswyr

Ar sail y wybodaeth hon, bydd CBAC yn cadarnhau a ddigwyddodd gwall ai peidio. Os oes gwall, byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon ar unwaith â'r rheoleiddwyr.

Effaith bosibl

Cyn gynted ag y byddwn yn ymwybodol o effaith bosibl unrhyw wall ar ymgeiswyr, gallwn nodi'n gyffredinol sut y byddwn yn sicrhau tegwch i bob ymgeisydd.

Effaith wirioneddol

Unwaith y bydd y sgriptiau i gyd wedi'u marcio, bydd gennym ddealltwriaeth glir o effaith gwirioneddol y gwall, a gallwn gadarnhau'n benodol sut y byddwn yn gweithredu i sicrhau tegwch i'r holl ymgeiswyr. Byddwn yn cyfleu'r wybodaeth hon i'r rheoleiddwyr cyn i ganlyniadau'r arholiad yr effeithiwyd arno gael eu dosbarthu.

Cynlluniau cyfathrebu CBAC

Os caiff gwall ei gadarnhau mewn papur cwestiynau, byddwn yn cyfleu hynny trwy wneud y canlynol, cyn gynted â phosibl:

  • cyfathrebu â pob canolfan yr effeithiwyd arni
  • cysylltu â'r rheoleiddiwr yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, yn dibynnu ar ble y canfuwyd y gwall yn gyntaf

Gweithredu - sut y penderfynwn ar hynny

Mae gwallau'n bethau prin a rhaid ystyried pob un ar wahân. Yr hyn sy'n rhagori wrth ymdrin ag unrhyw wallau yw sicrhau ein bod yn deg â'r ymgeiswyr. Amlinellir y dewisiadau i'w hystyried mewn gwahanol amgylchiadau ym mhapur y Cyd-Gyngor Cymwysterau (JCQ).
Pa bynnag weithdrefn sy'n cael ei defnyddio, bydd CBAC yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeiswyr o dan anfantais o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth.