Q Menu

Man Cynnal

Rhaid cynnal pob arholiad yng nghyfeiriad y ganolfan gofrestredig oni wnaed cais blaenorol i gynnal arholiadau yn rhywle arall. Rhaid llenwi'r ffurflen gais  os dymunir cynnal unrhyw arholiadau mewn lleoliad arall.

Rhaid arddangos y canlynol mewn lle amlwg fel y nodir yn y cyfarwyddiadau swyddogol - y posteri Rhybudd i Ymgeiswyr, Hysbysiad i Ymgeiswyr a Ffôn Symudol. Dylai cloc dibynadwy fod ar gael hefyd yn ogystal â hysbysiad yn dangos rhif y ganolfan ac amser dechrau/gorffen yr arholiad.

Rhaid trefnu'r seddau yn y fath fodd fel bod o leiaf 1.25 metr rhwng cadeiriau ymgeiswyr.

I gael mwy o fanylion am y rheoliadau'n ymwneud â lleoli arholiadau, dylid cyfeirio at lyfryn y CGC 'Cyfarwyddiadau ar Gynnal Arholiadau'.