Q Menu

Trosglwyddo Ymgeiswyr

Gellir gofyn am drefniadau trosglwyddo ymgeiswyr mewn amgylchiadau eithriadol, yn bennaf lle nad yw ymgeisydd yn gallu mynychu'r ganolfan gartref oherwydd cyflwr meddygol difrifol neu waharddiad/diarddeliad. Os nad yw CBAC yn fodlon y bydd diogelwch yr arholiadau'n cael ei gynnal yna gwrthodir y cais.

Mae'r canlynol yn rhesymau derbyniol dros ofyn am drosglwyddiadau:

  • salwch/beichiogrwydd yn atal yr ymgeisydd rhag sefyll yr arholiad yn y ganolfan gofrestru;
  • yr ymgeisydd wedi symud tÅ· ar ôl i'r cofrestriadau gael eu cyflwyno;
  • yr ymgeisydd wedi'i wahardd/diarddel o'r ganolfan gofrestru;
  • yr ymgeisydd yn y lluoedd arfog ac wedi cael ei drosglwyddo i safle arall;
  • yr ymgeisydd yn cynrychioli ei (g)wlad mewn digwyddiad chwaraeon ar lefel Ryngwladol.
  • mae gan yr ymgeisydd gofrestriadau mewn gwahanol bynciau sy'n cynnwys mwy nag un ganolfan, gan olygu bod gwrthdaro ar yr amserlen - gweler 'Gwrthdaro ar yr Amserlen'.

Mae'r canlynol yn rhesymau annerbyniol dros ofyn am drosglwyddiadau:

  • trefniadau personol yr ymgeisydd megis priodas neu drefniadau gwyliau;
  • teithiau maes yr ysgol, ymweliadau cyfnewid, profiad gwaith neu flwyddyn i ffwrdd.
  • yr ymgeisydd yn gofyn i sefyll arholiadau ar gyfer unedau Prif Ddysgu neu Sgiliau Gweithredol mewn canolfan wahanol i'r un wnaeth y cofrestriad gwreiddiol.

Trefn Gwneud Cais

Dylai'r ganolfan gofrestru lenwi'r ffurflen gais JCQ/TC a'i hanfon i'r ganolfan letyol i'w llenwi. Unwaith y llenwir y ffurflen gan y ddwy ganolfan, dylid anfon y ffurflenni i CBAC.

Deunyddiau Arholiad

Bydd Deunyddiau Arholiad ar gyfer Ymgeisydd a Drosglwyddir yn cael eu hanfon i'r Ganolfan Letyol o leiaf wythnos cyn dyddiad yr arholiad. Os nad ydych wedi derbyn y deunyddiau perthnasol neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am drosglwyddo ymgeiswyr, ffoniwch:

TGAU: 029 2026 5019
TAG: 029 2026 5368